Dịch vụ Tư vấn

Tư Vấn Giám Sát Dự Án Công Nghệ Thông Tin

 Giám sát Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm quản lý, lập kế hoạch, báo cáo thực hiện và xem xét lại các quy trình liên quan đến quyền ra quyết định Nhằm thiết lập tiêu...

Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin

Theo Điều 42 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định hình thức quản lý dự án công nghệ thông tin cụ thể như sau: – Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết...

Tư Vấn Lập Dự Án Công Nghệ Thông Tin

Tư vấn lập Dự án Công nghệ thông tin

Tư Vấn Lập Các Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật Về Công Nghệ Thông Tin

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) là sự kết hợp của hai lĩnh vực dự án và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình nhỏ. BCKTKT nhằm giúp...

Tư Vấn Giám Sát

Giám sát CNTT bao gồm quản lý, lập kế hoạch, báo cáo thực hiện và xem xét lại các quy trình liên quan đến quyền ra quyết định nhằm thiết lập tiêu chí kiểm soát...