Phần mềm An sinh xã hội M50

Ngày đăng 19-08-2020
Phần mềm hệ thống

Là giải pháp cho ngành Lao động Thương binh & Xã hội, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ, hệ thống báo cáo đầu ra theo Quyết định 708/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ AN SINH XÃ HỘI, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030