Phần mềm quản lý đấu thầu Fn

Phần mềm quản lý đấu thầu Fn dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn có phát sinh nhiều gói thầu, kết nối giữa chủ đầu tư và nhà thầu, tìm kiếm nhà thầu có năng lực, lưu trữ một cách khoa học, hiện đại về dữ liệu nhà thầu, tiến độ và hiệu quả về các gói thầu mang lại, cụ thể:

  1. Công bố rộng rãi hồ sơ yêu cầu và các gói thầu cần thực hiện
  2. Đăng ký dự thầu, hệ thống chỉ chấp nhận đối với các nhà thầu đủ điều kiện năng lực dự thầu
  3. Mở thầu online, quản lý tiến độ thầu cũng như tình hình thanh toán tiến độ
  4. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.
  5. Quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu nhà đấu thầu.
  6. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, trong đấu thầu.
  7. Nâng cao cơ hội hợp tác và lựa chọn được những nhà thầu uy tín, có hiệu quả cao.