Tư Vấn Lập Dự Án Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng 19-08-2020
Dịch vụ Tư vấn

Bước 1: Lập Tờ trình xin chủ trương lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.(Đối với các dự án nhóm B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt thì trước khi lập dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư).

Bước 2: Tùy vào qui mô đầu tư sẽ tiến hành Lập dự án đầu tư hoặc báo cáo đầu tư/báo cáo KTKT (tự thực hiện hoặc thuê tư vấn).

Bước 3: Trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Thiết kế cơ sở của dự án( hoặc thẩm định về mặt kỹ thuật của dự án) đối với dự án nhóm C.

Bước 4: Trình sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án đầu tư (tùy theo qui mô dự án sẽ do Sở KH&ĐT quyết định phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt dự án).

Bước 5: Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đăng ký kế hoạch vốn thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

* Chuẩn bị đầu tư:

Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm:

1. Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.

2. Xem xét khả năng về nguồn cung ứng thiết bị, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư.

3. Tiến hành điều tra, khảo sát phục vụ lập dự án và chọn địa điểm đầu tư.

4. Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan thẩm định dự án.

* Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin:

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin các nhóm A, B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư (Khoản 2 – Điều 5 – Nghị định 102/2009/NĐ-CP).

Đối với các dự án nhóm B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt thì trước khi lập dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư (Khoản 2 – Điều 5 – Nghị định 102/2009/NĐ-CP).

* Hồ sơ trình duyệt:

a) Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án theo mẫu (Phụ lục II kèm theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

b) Dự án (4 bản);

c) Văn bản của cơ quan đầu mối thẩm định;

d) Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).

Inbox hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn đăng ký
Công Ty Công Nghệ Hiday (HiDay Software Company)
📞 Liên hệ: 0332.071.071
🌎 Web: hidayvn.com