Dịch vụ triển khai hệ thống

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SỐ TỔNG HỢP EDUEPR

Khái niệm ERP: ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản chất ERP là một...