Hệ thống quản lý cơ sở dử liệu ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Hệ thống quản lý nhà nước ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tự động hóa công tác quản lý hồ sơ, tự động thống kê, báo cáo ngành, tra cứu, tổng hợp số liệu, tích hợp chữ ký số và cấp phép điện tử. Hiday đã xây dựng được hệ thống đảm báo khả năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu ngành Văn hóa, thể thao, du lịch một cách logic, khoa học, dễ sử dụng. Giúp các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt được các dữ liệu về văn hóa, thể thao, du lịch, hỗ trợ quá trình đưa ra các chính sách, chiến lược phát triển ngành.