Phần mềm quản lý Giao dịch bảo đảm ngành Tư pháp Safe M

Phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý giao dịch bảo đảm của các đơn vị công chứng do nhà nước quản lý và cấp phép bao gồm: Các phòng công chứng nhà nước, phòng tư pháp các huyện, thành phố, tất cả UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, đồng thời kiểm soát quản lý nhà nước đối với các giao dịch công chứng tư nhân; Bảo đảm quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật hoạt động liên tục, tin cậy, an toàn, bảo vệ bí mật thông tin giao dịch.

  • Theo dõi được những biến động liên quan đến tài sản sẽ thực hiện giao dịch, điển hình như liên quan đến đất đai phòng ngừa, ngăn chặn được những giao dịch bất hợp pháp.
  • Kiểm tra được thông tin tổ chức, cá nhân đến tài sản đang thực hiện giao dịch.
  • Đầu tư hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng tối đa hệ thống hiện có sử dụng được trong hệ thống mới.