Quản Lý Thông Tin Thống Kê, Báo Cáo Tự Động

Ngày đăng 19-08-2020
Sản phẩm

Hệ thống Quản lý Thông tin thống kê, báo cáo tự động ToRe là giải pháp thu thập dữ liệu và tự động thiết lập báo cáo hiện đại, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời trên diện rộng, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giảm gánh nặng hành chính trong chế độ báo cáo, thống kê hiện nay, cụ thể:

  • Giải pháp tổng thể cho phép cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp quản lý thông tin báo cáo tổng thể phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp
  • Hệ thống phần mềm có cơ chế sẵn sàng đáp ứng khi được triển khai quy mô rộng, nhiều phân cấp
  • Cho phép quản lý, thiết kế biểu mẫu thu thập dữ liệu hoàn toàn động, cơ chế phân quyền linh động
  • Cho phép quản lý, tự định nghĩa báo cáo đầu ra hoàn toàn động, hỗ trợ công thức, tính toán động trong việc định nghĩa các chỉ số báo cáo
  • Hỗ trợ nhiều loại báo cáo đầu ra: bảng biểu, biểu đồ, bản đồ. Người dùng có thể tự định nghĩa thông tin xuất ra báo cáo, hình thức hiển thị
  • Hỗ trợ nhiều định dạng báo cáo: pdf, word, excel, định dạng ảnh
  • Cho phép chia sẻ/ trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác theo các tiêu chuẩn phổ biến