Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng

Ngày đăng 21-08-2020
Sản phẩm

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng E&R là công cụ tác nghiệp để quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua khen thưởng của các tập đoàn, tổng công ty, các Tỉnh/ Bộ/ Ngành và đơn vị trực thuộc chính phủ, đồng thời là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng..

  • Phần mềm thi đua và khen thưởng chạy trên giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
  • Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng
  • Giúp theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.
  • Giúp tạo báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu